User name:  
Password:  

Výzvy

Spoločnosť HoReCup, a.s. v rámci realizácie projektu Zavádzanie inteligentných inovácií do priemyselnej výroby spoločnosti HoReCup, a.s. (Kód ITMS2014+ 313010Q138) vyhlasuje výzvu na predmet zákazky Priemyselné inovácie spoločnosti HoReCup.

Výzvu na predloženie cenovej ponuky nájdete tu.

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu nájdete tu.

Vyhodnotenie nájdete tu.

ZAVÁDZANIE INTELIGENTNÝCH INOVÁCIÍ DO PRIEMYSELNEJ VÝROBY SPOLOČNOSTI HORECUP, A.S.

Cieľom projektuje zvýšenie efektivity a kvality výroby a realizácia inteligentných riešení prostredníctvom robotizácie a digitalizácie výrobného procesu

Kód projektu /ITMS2014+/:  313010Q138

Realizácia projektu: 1/2019–9/2019

www.horecup.sk    www.opvai.sk

undefined
undefined undefined

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Odporúčame vám aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.horecup.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou

HoreCup, a.s. podľa konkrétneho účelu spracúvania:

 

Zmluvní partneri

Komunikácia a pošta

Kariéra

MONITOROVANIE AREÁLU